குஜராத்தில் நடைபெறும் 2 நாட்கள் கல்வி மாநாட்டில் பங்கேற்காமல் தமிழ்நாடு அரசு புறக்கணிப்பு