அதிமுக பொதுக்குழுவில் யாருக்கு அதிக ஆதரவு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்