7 தமிழர்கள் விடுதலையில் தமிழக அரசின் கையில் முடிவு