చంద్రబాబు జాతీయ నేతలను కలవటాన్ని ఎలా చూస్తారు?

మోడీ నుంచి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకే ప్రయత్నాలు!

36.25%
2,064 Votes

కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడంతో పాటు ఇతర భయాలు!

61.38%
3,495 Votes

ఏదీ చెప్పలేం

2.37%
135 Votes
Total Votes: 5,694
Thank you for voting