చంద్రబాబు జాతీయ నేతలను కలవటాన్ని ఎలా చూస్తారు?

మోడీ నుంచి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకే ప్రయత్నాలు!

36.26%
2,067 Votes

కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడంతో పాటు ఇతర భయాలు!

61.36%
3,498 Votes

ఏదీ చెప్పలేం

2.39%
136 Votes
Total Votes: 5,701
Thank you for voting