తెలంగాణలో చంద్రబాబు రిమోట్ పాలన చేయాలనుకుంటున్నారన్న తెరాస మాటలు నమ్ముతారా?