పొత్తుల వల్లే తెలంగాణలో ఓడిపోయామన్న కాంగ్రెస్ వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తారా?