మిలీనియల్స్ పైన నిర్మలా సీతారామన్ వ్యాఖ్యలు సరైనవి కాదా?

అవును

31.89%
665 Votes

కాదు

63.02%
1,314 Votes

చెప్పలేం

5.08%
106 Votes
Total Votes: 2,085
Thank you for voting