మిలీనియల్స్ పైన నిర్మలా సీతారామన్ వ్యాఖ్యలు సరైనవి కాదా?

అవును

31.86%
665 Votes

కాదు

63.01%
1,315 Votes

చెప్పలేం

5.13%
107 Votes
Total Votes: 2,087
Thank you for voting