మిలీనియల్స్ పైన నిర్మలా సీతారామన్ వ్యాఖ్యలు సరైనవి కాదా?

అవును

31.88%
665 Votes

కాదు

62.99%
1,314 Votes

చెప్పలేం

5.13%
107 Votes
Total Votes: 2,086
Thank you for voting